Yleiset osanottajaehdot

 

1. Ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi

Ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi tehdään lähettämällä järjestäjälle kirjallinen tai sähköinen ilmoittautuminen. Ilmoituksen saatuaan järjestäjä hyväksyy näytteilleasettajan ilmoittautumisen ja vahvistaa sen kirjallisesti tai sähköisesti näytteilleasettajalle. Näytteilleasettaja ei saa ilman järjestäjän lupaa vuokrata tai luovuttaa edelleen osastoaan tai sen osaa.

Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan osanottoehtoja sekä järjestäjän myöhempiä ohjeita.

 

2. Näyttelyosastojen sijoitus

Järjestäjä määrää osastojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon tilojen tarkoituksenmukaisen käytön ja ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon näytteilleasettajien toivomukset.

 

3. Ilmoittautumisen peruuttaminen

Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa kirjallisesti osastopaikkansa 45 vrk ennen tapahtumaa veloituksetta. 30 vrk ennen tapahtumaa peruutetusta osastopaikasta veloitetaan puolet hinnasta. Sen jälkeen järjestäjä on oikeutettu veloittamaan osastopaikan hinta kokonaisuudessaan. Osastopaikan hinta pitää olla suoritettuna ennen tapahtumaa.

 

4. Näytteille asettaminen ja osastojen rakentaminen

Osastopaikan paikanvuokraan ei kuulu seinä- eikä muita rakenteita. Näytteilleasettaja huolehtii oman osastonsa rakentamisesta, somistamisesta, purkamisesta, siivouksesta ja kuljetuksista. Jos näytteilleasettaja käyttää omia rakenteita, huolehtii hän siitä, että näyttelyrakenteet ovat riittävän lujia, turvallisia ja siistejä myös naapurille päin.

 

5. Vahingot ja vakuutukset

Näytteilleasettaja vastaa osastonsa rakenteille, kalusteille, laitteille ja näyttelyesineille tms. omaisuudelle sattuvista rikkoutumis-, varkaus- yms. vahingoista. Näytteilleasettaja vastaa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, näyttelyesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, joista kolmansille osapuolille (kuten messuvieraille tai toisille näytteilleasettajille), järjestäjälle, messurakennuksille ja/tai messualueelle aiheutuu.

Näytteilleasettaja vastaa asianmukaisten henkilö-, omaisuus- ja vastuuvakuutusten hankkimisesta. Järjestäjä vastaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai järjestäjän laitteista ja rakenteista.

 

6. Sähkövirta ja –työt

Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Näytteilleasettaja tilaa järjestäjältä osastollaan tarvitsemansa sähkövirran samoin kuin tarpeelliset asennustyöt. Näytteilleasettaja vastaa osastolle tuomistaan sähkölaitteista. Sähköasennukset tekee järjestäjän valtuuttama sähköurakoitsija. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista.

 

7. Vartiointi sekä palo- ja muu turvallisuus

Järjestäjä vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä mutta ei näytteilleasettajien tavaroiden, rakenteiden tms. vioittumisesta tai katoamisesta. Paloturvallisuuden sekä näyttelyosaston rakenteiden ja materiaalien suhteen on noudatettava voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi tapahtumapaikan turvallisuusohjeita. Näytteilleasettajan on etukäteen hankittava viranomaisten lupa mahdollisesti luvanvaraisille rakenteille ja laitteille sekä esityksille. Koneita ja muita teknisiä välineitä esitettäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja –asetuksien lisäksi turvallisuusohjeita.

 

8. Havaintoesitykset

Näytteilleasettaja vastaa järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, video-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä luvista ja maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja.

 

9. Force majeure

Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat näyttelytapahtuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa tapahtumaa, jota järjestäjä ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. yleisen energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa tai muuta vastaavaa messutilan käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa tai kapinaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Järjestäjän alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi.

 

Additional information